Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest YAZAMCO POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie przy ul. Okulickiego 19, 05-500 Piaseczno, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000143829, NIP: 5251030449 , REGON: 011775675.
Możesz skontaktować się z Administratorem:

 • w formie pisemnej – adres do korespondencji: ul. Okulickiego 19, 05-500 Piaseczno
 • drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: info@yazamco.pl
 • telefonicznie – pod numerem 22 702 11 50.

Twoje dane osobowe, jako osoby korzystającej („Użytkownik”) ze strony www.yazamco.pl („Strona”) są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a także gromadzić dane z należytą starannością i odpowiednio chronić je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe jeśli będzie to konieczne dla skorzystania przez Ciebie ze Strony oraz wszelkich usług świadczonych przez Administratora za jej pośrednictwem.
Cele przetwarzania Twoich danych osobowych, dotyczą:

 1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:
  • prowadzenie działań marketingowych w tym newsletter, na który można zapisać się w dedykowanym do tego formularzu dostępnym na Stronie.
   Biorąc pod uwagę, wymogi prawa działania marketingowe za pośrednictwem maila, odbywają się w oparciu o zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
  • komunikację z Tobą w związku z Twoją wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Strony, w tym formularza kontaktowego, formularza zapisu na newsletter,
  • prowadzenie działań statystycznych dotyczących m.in. korzystania ze Strony lub Twoich kontaktów z Administratorem, mających na celu poprawę efektywności pracy oraz jakości świadczonych usług.
  • dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy świadczonej drogą elektroniczną.
 2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane tj.:

 • do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Strony w tym wynikających ze świadczonych za jej pośrednictwem usług;
 • do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą mailową (w tym wycofania się z zapisu na newsletter) bądź telefoniczną albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Kategorie odbiorców

Twoje dane mogą być przekazane do podmiotów, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków oraz prowadzenia swojej działalności. Są to następujące kategorie podmiotów: dostawcy usług IT w tym hostingu, podmioty świadczące usługi marketingowe., firmy świadczące doradztwo prawne.
Ponadto Twoje dane mogą być przekazane innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa.
Twoje dane osobowe zawsze będą one przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Przekazywanie danych do Państw trzecich

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem przez Administratora z hostingu, dostarczanego przez podmiot posiadający siedziby w państwie trzecim – USA. Jednocześnie wskazujemy, że wszelkie dane są przechowywane w centrach danych zlokalizowanych w Europie. Przekazywanie, jeśli ma miejsce, odbywa się na podstawie standardowych klauzul przy jednoczesnej weryfikacji bezpieczeństwa danych osobowych gwarantowanego przez prawodawstwo w państwie trzecim. Przekazywanie następuje wyłącznie z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń. Więcej informacji w tym zakresie można pozyskać pod adresem mailowym Administratora wskazanym na wstępie niniejszej Polityki prywatności.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • do przenoszenia danych osobowych;
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.
  W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem.

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych w Polityce Prywatności w tym korzystania z usług dostępnych na Stronie.